Posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS

W dniu 20 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS. Spotkaniu przewodniczył Pan Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP. Stronę rządową reprezentowali: Pan Mariusz Orion Jędrysek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz przedstawiciele MŚ i MON.

Pierwszym z punktów posiedzenia była dyskusja nad projektem ustawy MŚ o zmianie ustawy- prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest m.in. kompleksowa nowelizacja obowiązujących dotychczas regulacji odnoszących się do problematyki funkcjonowania podziemnych tras turystycznych, w tym wymagań, które muszą zostać spełnione do rozpoczęcia działalności innej niż górnicza w tego typu obiektach oraz zasad bezpieczeństwa osób przebywających na ich terenie.

Pan Minister wyjaśnił, iż zmiany dotyczą przede wszystkim:

 • Wydobycia bursztynu i zwalczania nielegalnej eksploatacji. Zmiany wynikają z konieczności przeciwdziałania procederowi nielegalnego wydobycia bursztynu, który prowadzi do utraty znaczących wpływów dla sektora finansów publicznych.
 • Wprowadzenia regulacji prawnych dla podziemnych tras turystycznych, które będą wspierać zwiększenie efektywności funkcjonowania tego typu obiektów i chronić niektóre z nich przed zamykaniem wobec konieczności ich dostosowania do zbyt rygorystycznych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 • Przedłużenia koncesji wydobywczych w celu ułatwienia przeprowadzenia inwestycji z możliwością zagospodarowania złoża.

Wobec uwag strony społecznej poinformował, iż aktualnie trwają konsultacje społeczne projektu, a każda zgłoszona uwaga jest skrupulatnie analizowana. Dodał, że kwestie techniczne zostaną doprecyzowane w rozporządzeniu, które będzie osobno konsultowane.

W dalszej części posiedzenia omówiono projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki, który ma stanowić podstawę prawną do opracowania programu mobilizacji gospodarki (PMG) oraz nakłada na Ministra Obrony Narodowej obowiązek koordynowania przygotowania programu mobilizacji gospodarki w państwie.

Według informacji przedstawionej przez przedstawicieli MON celem projektowanej regulacji jest m.in. określenie:

 • wymagań dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym;
 • procedur umieszczania przedsiębiorców w wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym i ich skreślania z tego wykazu;
 • wskazanie organów administracji rządowej właściwych w zakresie organizowania oraz sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacją zadań na rzecz obronności;
 • zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym;
 • zasad realizacji oraz finansowania, zadań na rzecz obronności, oraz zasad pokrywania ponoszonych przez przedsiębiorców kosztów związanych z realizacją tych zadań w czasie pokoju;
 • zakresu, zasad opracowania i uruchamiania programu mobilizacji gospodarki, wprowadzając możliwość jego uruchomienia jeszcze przed wprowadzeniem stanów nadzwyczajnych;
 • wskazanie Ministra Obrony Narodowej jako koordynatora wszystkich działań związanych z opracowaniem i realizacją (funkcjonowaniem) PMG w państwie w czasie „P” oraz „W”;
 • zasad kontroli przedsiębiorców oraz sankcji, jakim będą podlegali przedsiębiorcy nie wykonujący zadań na rzecz obronności państwa;
 • koniecznych zmian w innych przepisach prawa.
 • obowiązków dla przedsiębiorców, na których zostaną nałożone zadania na rzecz obronności państwa;