Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS

W dniu 11 grudnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu wziął udział Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Podczas posiedzenia kontynuowano dyskusję nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej z dnia 5 października 2018 roku. Propozycje zmian łączą się z trwającym pilotażem e-skierowania. Projekt ustawy wpisuje się również w działania Ministerstwa Zdrowia zmierzające do skrócenia czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Partnerzy społeczni podkreślili, iż w trakcie procesu opiniowania i konsultacji większość zgłoszonych uwag została uwzględniona, w tym:

  • Konieczność uelastycznienia możliwości wystawiania i korzystania z e-skierowań, w sposób zorientowany na ciągłość opieki i wymagania ścieżki pacjenta (pacjentocentryczny)
  • Potrzebę zapewnienia płynnego wdrożenia nowego rozwiązania i towarzyszących przepisów poprzez szeroką akcję informacyjną, zapewnienie ciągłości leczenia pacjentów oraz dedykowane wsparcie odbiorców rozwiązania
  • Potrzebę zapewnienia interoperacyjności systemu e-skierowania, również poprzez uwzględnienie w planowaniu wdrożenia stanu standaryzacji i klasyfikacji usług w poszczególnych segmentach działalności medycznej
  • Zapewnienie pełnej interoperacyjności e-skierowania jako samodzielnego dokumentu medycznego, obowiązującej także poza strukturami organizacyjnymi platformy P1
  • Rozważanie szerszego zakresu skierowań, które mają być wystawiane w postaci elektronicznej oraz zmianę sposobu ich regulacji – wskazanie na poziomie rozporządzenia
  • Możliwość wystawiania e-skierowania w ramach świadczeń telemedycznych
  • Koszty przypomnień o zbliżającym się terminie wizyty*

Przedmiotowa ustawa pozostaje obecnie na poziomie prac senackich.

Następnie odniesiono się do kwestii koordynacji architektury informacyjnej w ochronie zdrowia. Dyskusja została poszerzona o omówienie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Trwają prace nad koncepcją nowej architektury informacyjnej ochrony zdrowia. Założeniem jest by przy stale zwiększającej się ilości danych przetwarzanych w systemie zminimalizować obciążenie sprawozdawczością. Ponadto gromadzenie danych w jednej bazie (SIM2) stworzy większe możliwości do porównywania informacji i wykonywania bardziej zaawansowanych analiz umożliwiających kreowanie polityki w oparciu o wiarygodne dane.

 

 

Kolejne posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS odbędzie się w dniu 8 stycznia 2019 roku.

*opracowanie A. Osuch, Pracodawcy RP.