Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS

W dniu 12 grudnia2017 r. w siedzibie Pracodawców RP odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS z udziałem Zbigniewa J. Króla – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Krzysztofa Brzózki – Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Krajowej Sekcji Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”. Spotkaniu przewodniczyła Anna Rulkiewicz (Pracodawcy RP).

W pierwszej części posiedzenia Mateusz Komza – Dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia omówił projekt Ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Projekt tzw. „małej nowelizacji” ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (UD 149) dotyczy funkcjonowania dyspozytorni medycznych oraz systemu wspomagania dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, nad którym nadzór będzie pełnił Minister Zdrowia. Do zadań Ministra właściwego do spraw zdrowia będzie należało również określanie kierunków rozwoju systemu. W ramach projektu uwzględniono także zapisy w sprawie obszarów dyspozytorni medycznych. Ustawa zakłada jedną dyspozytornię na teren całego województwa, w przypadku województwa mazowieckiego i śląskiego istnieje możliwość stworzenia dodatkowej drugiej dyspozytorni medycznej. Termin na dokonanie docelowej koncentracji wyznaczono na koniec 2027 roku. Działalność całego systemu będzie koordynowana przez Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, w skład którego wejdą dwa piony- pion szkoleniowy oraz pion obsługi systemu wspomagania dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Partnerzy społeczni zgłosili uwagi, które dotyczyły m.in. rzeczywistego zabezpieczenia środków na finansowanie działalności Państwowego Ratownictwa Medycznego w ramach budżetów województw oraz gwarancji dodatkowych środków dla ratowników medycznych pracujących w systemie szpitalnym.

Na 20 grudnia br. zaplanowano spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i związków zawodowych, na którym zostanie przedstawione sprawozdanie z realizacji zadań podejmowanych w ramach porozumienia zawartego z Ratownikami Medycznymi w dniu 18 lipca br.

Dalsza część posiedzenia dotyczyła dyskusji nad projektem ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zdaniem resortu zdrowia wprowadzenie niezbędnych rozwiązań bez wątpienia przyczyni się do zmniejszenia skali problemów wywoływanych przez alkohol wśród polskich konsumentów.