Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej

W dniu 24 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej. Spotkanie poświęcono m.in. redukcji zatrudnienia oraz zamrożeniu funduszu wynagrodzeń i uposażeń w Krajowej Administracji Skarbowej. W dyskusji stronę rządową reprezentowała Pani Magdalena Rzeczkowska, Szef KAS.

Według zapewnień Pani Magdaleny Rzeczkowskiej, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej planowana redukcja zatrudnienia w administracji rządowej nie będzie obejmować jednostek podległych, w tym jednostek terenowych Krajowej Administracji Skarbowej. Podstawą do dyskusji na temat ewentualnego zmniejszenia zatrudnienia w organach administracji rządowej będzie rozporządzenie wykonawcze do Uchwały Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie wypracowania rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym wywołanym COVID-19. Przedmiotowe rozporządzenie zostanie opublikowane najpóźniej w październiku br. Natomiast ze względu na pogarszający się stan budżetu państwa nastąpi zamrożenie płac w sferze budżetowej w roku 2021 oraz nie jest planowane tworzenie 3% odpisu na fundusz nagród oraz inne dodatkowe świadczenia. Przedstawiciele związków zawodowych zauważyli, że realne zmniejszenie wynagrodzeń w KAS może w sposób negatywny odbić się na funkcjonowaniu aparatu skarbowego.  Wobec zgłoszonych obaw strona rządowa wyraziła gotowość do dalszego dialogu we współpracy z partnerami społecznymi.

W dalszej części posiedzenia członkowie Zespołu poruszyli następujące kwestie:

  • zmiany zakresu podmiotowego działania wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, w tym organów egzekucyjnych po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania,
  • kwestia podziału środków na podwyżki wynikające z porozumienia ze związkami zawodowymi w Izbach Administracji Skarbowych,
  • funkcjonowanie systemu EZD w urzędach celno – skarbowych,
  • organizacja kursów aspiranckich i oficerskich,
  • pionizacja struktury pracy w IAS Warszawa,
  • nowelizacja uchwały modernizacyjnej KAS.