Posiedzenie Podzespołu ds. ochrony zdrowia RDS

W dniu 24 lipca br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego. Posiedzeniu przewodniczył Lubomir Jurczak, BCC.

W spotkaniu wzięli udział Minister Zdrowia Pan Konstanty Radziwiłł, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Marek Tombarkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Pan Paweł Gruza, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz zaproszeni eksperci z organizacji członkowskich.

Tematem posiedzenia było omówienie problemów w funkcjonowaniu branży ratowników medycznych, Kwestia płac i warunków zatrudnienia. Temat został zainicjowany na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego dnia 19 czerwca br. przez przedstawicieli Forum Związków Zawodowych i przekazany decyzją Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego Pani Henryki Bochniarz do Podzespołu ds. ochrony zdrowia RDS.

Podczas dyskusji odwoływano się do postanowień porozumienia zawartego dnia 18 lipca br. pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a przedstawicielami Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych i przedstawicielami NSZZ „Solidarność” Sekcji Krajowej Pogotowia Ratunkowego. Ostatecznie na posiedzeniu Podzespołu ds. ochrony zdrowia RDS uzgodniono zasady realizacji i monitorowania zawartego porozumienia.

Następnie szeroko omówiono problem finansowania środków przeznaczonych na dodatki dla ratowników medycznych. Strona rządowa zapewniła, że w trakcie prac nad budżetem odpowiednie środki zostaną zabezpieczone.

Kolejne spotkanie Podzespołu ds. ochrony zdrowia RDS odbędzie się we wrześniu br.