Powrót do dyskusji o ustawie płacowej

W Wielki Czwartek Zespół problemowy ds. usług publicznych kontynuował dyskusję na temat zmian do ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia. Partnerzy społeczni oczekują, że prace nad nowelizacją zakończą się przed końcem maja br.


Do dnia dziesiejeszego nie ma decyzji kierownictwa resortu zdrowia ani akceptacji Ministerstwa Finansów by podejmować konkretne działania związane ze zmianami w ustawie płacowej. Do członków Zespołu należy decyzja czy procedujemy dalej projekt nowelizacji przedstawiony przez resort zdrowia. Kwestia innych zmian, o które wnioskowała strona społeczna wymaga dalszej dyskusji – powiedziała Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko na czwartkowym spotkaniu.

W lutym br. Ministerstwo Zdrowia przekazało partnerom społecznym do zaopiniowania materiał roboczy dotyczący propozycji zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W noweli uwzględniono część postulatów m.in. kwestię zmiany dotyczącej wynagradzania pielęgniarek z wyższym wykształceniem oraz włączenie w zakres regulacji pracowników działalności podstawowej, którzy biorą udział przy udzielaniu świadczeń medycznych. Zaproponowane zmiany do ustawy to już koszt dodatkowych 5,5 mld złotych w perspektywie dziesięcioletniej. Realizacja pozostałych propozycji partnerów społecznych w tym:

rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy na wszystkich pracowników podmiotów leczniczych, odmrożenie kwoty bazowej, określenie wyższych wskaźników dla pracowników nie medycznych z podziałem na pracowników z wykształceniem wyższym, średnim i podstawowym, podwyższenie wszystkich współczynników pracy oraz uchylenia art. 3 ust. 3 obowiązującej ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. spowodowałaby wielomiliardowe skutki dla budżetu państwa.

Wiceminister Zdrowia zapewniła, że szczegółowe zestawienie dotyczące kosztów wszystkich postulatów partnerów społecznych zostanie niezwłocznie przesłane członkom Zespołu.

Co dalej z nowelizacją?

W październiku ubiegłego roku Prezydium Rady Dialogu Społecznego zdecydowało, że  temat rozwiązań służących poprawie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia zostaje skierowany do procedowania w Zespole problemowym ds. usług publicznych RDS. Prace objęły m.in. nowelizację ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Maria Ochman NSZZ „Solidarność” apelowała by resort zdrowia jasno określił kiedy projekt nowelizacji zostanie skierowany do rządu. Dodała, iż realizując decyzję Prezydium Rady Dialogu Społecznego Zespół ma obowiązek zakończyć prace nowelizacją ustawy przed końcem maja br.

Krystyna Ptok, FZZ powiedziała, że Forum Związków Zawodowych oczekuje zwołania w przeciągu miesiąca Zespołu problemowego ds. usług publicznych w temacie zmiany współczynników pracy w poszczególnych grupach zawodowych według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku, które zostały zawarte w nowelizacji.

Strona rządowa zadeklarowała, iż do czwartku (tj. 5 kwietnia 2018 r.) podejmie decyzję dotyczącą dalszego procedowania nad nowelizacją ustawy o minimalnych wynagrodzeniach.