Nowa ustawa o RDS !

Dnia 19 lipca 2018 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. 

Prezydent RP Andrzej Duda uroczyście podpisał nowelizację ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Nowe przepisy zakładają usprawnienie prowadzenia dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym. Nowelizacja została zgłoszona jako prezydencka inicjatywa ustawodawcza.

– Cieszy mnie sposób, w jaki wyprocedowaliśmy tę ustawę; że każdy punkt tam zawarty, każda zmiana, którą proponujemy, każde nowe rozwiązanie jest rozwiązaniem przyjętym jednogłośnie przez Radę – powiedział Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości. Podkreślił, że podpisana dziś przez niego ustawa stanowi konsensus. – To jest wewnętrzny konsensus Rady Dialogu Społecznego zaakceptowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej, zaakceptowany przez posłów i senatorów – dodał.

 

Zdjęcia: Kancelaria Prezydenta RP

Prezydent wyraził też nadzieję, że przyjęte prawo okaże się ważne z punktu widzenia dialogu społeczno-politycznego. – Wierzę, że te zmiany usprawnią dialog w Rzeczypospolitej – mówił Andrzej Duda. Zaznaczył, że ma nadzieję na poprawę dialogu zarówno na szczeblu centralnym, jak i na szczeblu rad wojewódzkich. – Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj podpisać tę ustawę. Gratuluję – zakończył.

W uroczystości wzięła udział Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Przewodnicząca RDS oraz przedstawiciele Prezydium RDS.

W myśl nowych rozwiązań Rada Dialogu Społecznego uzyska m.in. prawo do opiniowania projektów strategii, projektów programów oraz projektów innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów.

Nową kompetencją będzie również prawo do występowania przez Radę Dialogu Społecznego do Sejmu i Senatu o umożliwienie przedstawienia parlamentowi informacji dotyczącej spraw o istotnym znaczeniu dla zadań realizowanych przez Radę.

 

Zdjęcia: Kancelaria Prezydenta RP

Nowelizacja ustawy zmierza do usprawnienia prowadzenia dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym. Zawarte w ustawie rozwiązania można podzielić na trzy kategorie:

  • regulacje zwiększające katalog kompetencji Rady, wykonywanych przez całą Radę, oraz kompetencji autonomicznych strony pracowników i strony pracodawców Rady;
  • zmiany wzmacniające organizacyjnie Radę;
  • przepisy doprecyzowujące i proceduralne dotyczące wojewódzkich rad dialogu społecznego.

Rada Dialogu Społecznego to forum trójstronnej współpracy, której zadaniem jest prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej, w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada Dialogu Społecznego działa na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. W skład Rady ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP