Nowa jakość usług społecznych

W dniu 17 września na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS dyskutowano o pracach nad prezydenckim projektem ustawy o centrach usług społecznych. CUS będą służyć integracji, rozwojowi i poszerzeniu dostępności usług społecznych na poziomie lokalnym.  Proponowane rozwiązanie będzie miało charakter fakultatywny, a centra usług społecznych będą tworzone wyłącznie przez zainteresowane samorządy gminne.

„Inicjatywa ma na celu wzrost jakości i dostępności świadczonych usług społecznych” 

Założeniem jest by oferta danego centrum usług społecznych mogła być konstruowana w oparciu o potrzeby lokalnej społeczności, tak by z usług mogli korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Świadczenie ma odbywać się poprzez indywidualne plany usług społecznych. Za opracowanie nowej koncepcji odpowiada sekcja Polityka społeczna, rodzina Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Cele Centrum usług społecznych:

  • (1) kanalizuje i porządkuje inicjatywy podejmowane oddolnie przez samorządy lokalne;
  • (2) wspiera rozwój samorządności lokalnej oraz partnerskiej współpracy międzysektorowej;
  • (3) odpowiada profilowaniu krajowej polityki społecznej
    po PR 500+ (prorodzinność, większa powszechność wsparcia);
  • (4) implementuje priorytety UE na poziom programowania krajowych działań publicznych w sferze społecznej;
  • (5) odpowiada założeniom SOR (inwestycje w kapitał ludzki
    i społeczny, przełamywanie logiki resortowości);
  • (6) stwarza nowe możliwości rozwoju pracy socjalnej i służb społecznych*

Powrót do dyskusji na forum Zespołu nastąpi po przekazaniu do zaopiniowania projektu ustawy.

W dalszej części posiedzenia omówiono wniosek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dotyczący „Lecznictwa uzdrowiskowego dzieci” Partnerzy wskazali przede wszystkim na spadającą rangę tej formy lecznictwa oraz niewykorzystanie zasobów jakie oferują polskie uzdrowiska. Podczas dyskusji odniesiono się do takich aspektów jak: finansowanie lecznictwa uzdrowiskowego dzieci przez NFZ, sytuacja szkół funkcjonujących przy uzdrowiskach i sanatoriach dziecięcych, analiza barier w kierowaniu na dziecięce leczenie uzdrowiskowe, rola lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego kierujących na lecznictwo uzdrowiskowe, polityka Ministerstwa Zdrowia wobec przyszłości lecznictwa uzdrowiskowego dzieci.

Uzgodniono skierowanie oficjalnych wniosków do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie działań informacyjno-promocyjnych w obszarze lecznictwa uzdrowiskowego dzieci.

Kolejne spotkanie Zespołu zaplanowano na dzień 24 października br.

* M. Rymsza „Założenia do prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej o centrach usług społecznych”,KPRP.