Niebawem Konstytucja dla Nauki

Już od 1 października 2018 roku ma zacząć obowiązywać znowelizowana ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Projekt ustawy przewiduje zmiany m.in.  w działaniu uczelni, ich finansowaniu, ścieżce awansu zawodowego, systemie kształcenia doktorantów. Ustawa ma odpowiadać na potrzeby innowacyjnej nauki i nowoczesnych uczelni. 

Zgodnie z propozycją resortu Konstytucja dla Nauki tzw. ustawa 2.0 zakłada:

  • uporządkowanie i ujednolicenie prawa o systemie nauki i szkolnictwa wyższego,
  • zmniejszenie wolumenu przepisów ustawowych oraz liczby rozporządzeń,
  • ograniczenie regulacji prawnych o charakterze ustawowym do najważniejszych kwestii systemowych,
  • zwiększenie autonomii uczelni poprzez zwiększenie roli statutów uczelni.

W dniu 20 marca br. projekt został przyjęty przez rząd, a następnie skierowany do prac w parlamencie.

16 maja br. na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS  Piotr Müller, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego mówił o zmianach, które resort nauki chce zaproponować na etapie sejmowym. Przedstawione rozwiązania dotyczą przede wszystkim ewaluacji badań naukowych, doprecyzowania nieścisłości legislacyjnych, uwzględnienia w przepisach przejściowych kwestii odnoszących się do układów zbiorowych, usunięcia zapisów umożliwiających wybór rektora wyłącznie przez Radę uczelni. Ponadto Ministerstwo zamierza wprowadzić zmiany odnoszące się do ustroju uczelni tak by statut w jasny sposób określał typy funkcjonujących jednostek organizacyjnych.

Uwagi partnerów społecznych dotyczyły m.in. konieczności przywrócenia ponadzakładowych układów zbiorowych, kształtowania ładu płacowego, potrzeby powiązania wynagrodzenia w poszczególnych grupach stanowisk nauczycieli akademickich i pozostałej kadry z przeciętną płacą w gospodarce narodowej, zbyt długiego dostosowania regulaminów pracy oraz udziału związków zawodowych w uzgadnianiu wewnętrznej dystrybucji środków na uczelniach.

Na 25 czerwca br. zaplanowano kontynuację dyskusji w zakresie projektu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.