Na Radzie Dialogu Społecznego o znaczeniu szkolnictwa zawodowego

W dniu 16 lutego br. odbyło się pierwsze w 2018 roku posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z udziałem nowo powołanych członków Rady ze strony rządowej Jerzego Kwiecińskiego Ministra Inwestycji i  Rozwoju, Wiesława Janczyka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów,  Łukasza Szumowskiego Ministra Zdrowia, Joachima Brudzińskiego Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji pod przewodnictwem Minister Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Wiceminister Marzena Machałek przedstawiła członkom Rady materiał zatytułowany „Biznes dla szkół- szkoły dla biznesu” na temat głównych wyzwań, problemów oraz sposobów promowania kształcenia zawodowego. Zaznaczyła, że w Radzie odbywa się kolejna dyskusja na temat konieczności zmian w  kształceniu zawodowym w Polsce. Dodała, że  pomimo najniższego od ćwierćwiecza bezrobocia, nadal jest stosunkowo duża liczba osób nieaktywnych zawodowo. Omówiła podjęte już działania oraz planowane reformy. Podkreśliła,  że opracowane przez MEN ramy „muszą  być wypełnione aktywną współpracą z pracodawcami, zaangażowaniem  samorządów i szkół”. Pracodawcy powinni brać udział m.in. w pisaniu podstaw programowych kształcenia zawodowego, określaniu zawodów i przygotowywaniu egzaminów. Powiedziała  również o  powołaniu Rad Szkół Zawodowych, które będą powstawać w każdym województwie, a ich zadaniem będzie  promowanie dobrych praktyk w zakresie efektywnej współpracy szkół z pracodawcami. Zwróciła uwagę na wspólne działanie MEN i pracodawców w promowaniu kształcenia. Ponadto Ministerstwo pracuje nad stworzeniem platformy cyfrowej, gdzie będzie można znaleźć informacje  po jakiej szkole można łatwiej znaleźć pracę. W przebiegu dyskusji strona pracowników Rady podkreślała, że w kształceniu zawodowym powinni uczestniczyć również pracownicy. Strona pracodawców zwracała uwagę na potrzebę utworzenia miejsc, w których będzie możliwa współpraca z różnymi instytucjami edukacyjnymi oraz utworzenie takich mechanizmów, które spowodują zainteresowanie pracodawców. Natomiast, aby działania rządu mogłyby być efektywne  potrzebne są odpowiednie środki finansowe.

W dalszej  części  spotkania Minister Zdrowia Łukasz Szumowski przedstawił informację na temat sytuacji w systemie ochrony zdrowia. Oświadczył m.in.,  że w marcu br. ruszy ogólnopolska debata, której  zadaniem będzie wypracowanie strategii zmian w systemie ochrony zdrowia na  kolejne lata.  Jednocześnie poinformował,  że zgodnie z przyjętym harmonogramem  przekonany jest,  że do końca roku będzie dostępna w całej Polsce e-recepta. Natomiast od  lipca będą uruchomione e-zwolnienia. Partnerzy społeczni zaznaczali, że Rada Dialogu Społecznego jest najwłaściwszym miejscem do prowadzenia dialogu w tym obszarze. Partnerzy społeczni zapytali o pomysł reaktywowania Zespołu Trójstronnego  ds. ochrony zdrowia. Strona pracowników apelowała o zmianę projektu nowelizacji tzw. ustawy „podwyżkowej”, która nie jest do zaakceptowania w kontekście  ostatniego porozumienia z rezydentami. Zwracano uwagę, że protesty nie powinny mieć większej siły, niż dialog społeczny. Podkreślano, że Minister Zdrowia ma ustawowy obowiązek włączenia organizacji wchodzących w skład Rady w negocjacje na temat  zmian dotyczących środowiska medycznego. Apelowano o przestrzeganie zapisów ustawy o RDS.

Podczas posiedzenia Rada przyjęła następujące Uchwały:

  • Uchwałę Rady nr 24 w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2018
  • Uchwałę Rady nr 25 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za 2017 r.
  • Uchwałę nr 56 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 22 listopada 2017 r. o zmianie  niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych.
  • Uchwałę nr 57 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie  warunków wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) i standardów interoperacyjności oraz ich znaczenia dla strategicznych projektów w obszarze jakości w opiece zdrowotnej.