Na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych o poselskim projekcie PO.

Dyskusja nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych odbyła się na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS w dniu 13 czerwca 2018 roku. Spotkanie odbyło się z udziałem posła wnioskodawcy Pani Urszuli Augustyn (PO).

Posłowie Platformy Obywatelskiej chcą nowelizacji ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela oraz ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.  Oczekują jasnego określenia terminu na wydanie skierowania na badania lekarskie w związku ze złożeniem przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia oraz przesunięcia daty rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia i przedłużenia trwania urlopu o czas trwania procedury odwoławczej przed wojewódzkim ośrodkiem medycyny pracy.

Ostatecznie po przeprowadzeniu merytorycznej dyskusji partnerzy społeczni Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego poparli wniosek poselski Platformy Obywatelskiej dotyczący nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Wskazano również, iż obecnie funkcjonujące przepisy dają podstawę do elastycznej oceny pracowników oświaty. Partnerzy społeczni sprzeciwiają się tworzeniu sztywnych rozwiązań zaproponowanych w nowelizacji ustawy.

W dalszej części posiedzenia podjęto próbę wypracowania stanowiska dotyczącego  tematu przyjętego do programu prac Rady Dialogu Społecznego na 2018 rok – Działania rządu i partnerów społecznych na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństwa. Dyskusja będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu Zespołu.