Kontynuacja debaty Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych na temat projektu budżetu państwa na rok 2021

Podczas posiedzenia Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego w dniu 8 września 2020 r. kontynuowano dyskusję rozpoczętą podczas spotkania w dniu 4 września 2020 r. na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2021 oraz projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.  

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów, Sekretarz Stanu Sebastian SKuza oraz przedstawicielka Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Podsekretarz Stanu Barbara Socha odnieśli się do pytań, które zgłosiła strona pracodawców i strona pracowników Zespołu. Strona rządowa, zgodnie z wnioskiem partnerów społecznych, omówiła między innymi kwestie dotyczące: wysokości składki na Fundusz Pracy, środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2021 roku, likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych, środków przeznaczonych na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz wzrostu wymiaru składki na Fundusz Solidarnościowy. Partnerzy społeczni nie wypracowali wspólnego stanowiska w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2021.

W dalszej części spotkania omówiono dodatkowe kwestie związane z projektem ustawy z dnia 29 lipca 2020 r.  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.