Innowacyjne Laboratoria Tech-Safe-Bio

Dnia 6.02.2018 r. eksperci Zespołu ds. prawa pracy RDS w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, dyskutowali na temat projektu zmian Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Magdalena Młynarczyk z Zakładu Ergonomii CIOP przedstawiła prezentację dot. projektu zmian rozporządzenia. W podsumowaniu wskazała, że wskaźnik WBGT stosowany powinien być do oceny ryzyka zawodowego i doboru ochron osobistych (rytm pracy, czas ekspozycji, cykl praca-odpoczynek, środki ochrony indywidualnej, ułatwienia technologiczne). Poprzedni zapis w rozporządzeniu dot. wartości WBGT często błędnie rozumiany jako temperatura powietrza. Proponowany zapis temperatury powietrza ta powyżej 25oC: ułatwi zrozumienie zapisów; obejmuje większą liczbę pracowników, niż w przypadku zastosowania wartości WBGT 25oC (posiłki profilaktyczne, napoje). Dyskutowano także nad szczegółowym brzmieniem § 2 i § 3 rozporządzenia. Ostateczny projekt rozporządzenia ma zostać przedstawiony na posiedzeniu Zespołu ds. prawa pracy dnia 7.02.2018 r.

W dalszej części spotkania członkowie Zespołu mieli okazję zapoznać się z laboratoriami, które znajdują się w instytucie w tym m.in. laboratorium obciążeń termicznych, laboratorium badań wspomagania rehabilitacji ruchowej, laboratorium zaburzeń rzeczywistości wirtualnej, komora do badań akustycznych.

Instytut zrealizował (jako wnioskodawca i koordynator) projekt pt. „Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio)” (POIG.02.01.00-01-088/09), który był współfinasowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Laboratoria Tech-Safe-Bio rozpoczęły działalność w 2015 r. i funkcjonują w strukturze CIOP-PIB. Program prac badawczych prowadzonych w laboratoriach Tech-Safe-Bio obejmuje projektowanie i rozwój innowacyjnych metod i rozwiązań technicznych dla różnych sektorów gospodarki narodowej z ukierunkowaniem na ograniczanie negatywnych skutków oddziaływania zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych na człowieka w środowisku pracy.

Najnowocześniejsza, specjalistyczna aparatura naukowo-badawcza gwarantuje Instytutowi możliwość rozwoju jako ośrodka o wysokim potencjale badawczym. Laboratoria Tech-Safe-Bio znacząco poszerzają zakres dotychczas prowadzonych w Polsce badań naukowych, dynamizują rozwój Instytutu, w tym kadry naukowej, oraz intensyfikują współpracę z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi, stwarzając możliwość lepszego wykorzystania środków finansowych i infrastruktury technicznej.

Nowa infrastruktura i nowoczesna aparatura badawcza umożliwiają prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem zaawansowanych i unikatowych technik wspomaganych modelowaniem i symulacją komputerową oraz rzeczywistością wirtualną (VR). Zespół laboratoriów najnowszej generacji jest przystosowany do prowadzenia interdyscyplinarnych badań ukierunkowanych na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracowników nie tylko w zakresie zagrożeń już rozpoznanych (chemicznych, mechanicznych, elektrycznych, promieniowaniem optycznym, polami elektromagnetycznymi, hałasem i drganiami mechanicznymi itp.) lecz także zagrożeń nowych, takich jak nie do końca rozpoznane zagrożenia związane z użyciem nanomateriałów. Szczególną rangę będą miały badania nad szkodliwymi czynnikami biologicznymi (w laboratoriach klasy II bezpieczeństwa biologicznego).

W nowo utworzonych laboratoriach prowadzona jest kompleksowa ocena możliwości psychospołecznych, psychomotorycznych, fizycznych i sensorycznych człowieka oraz jego kompetencji zawodowych. Planowane jest też m.in. opracowywanie schematów rehabilitacji ruchowej (e-rehabilitacji), organizowanie warsztatów zawodowych (w warunkach rzeczywistych i technice VR) i audytów obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy, tworzenie modeli ergonomicznego środowiska pracy z wykorzystaniem technik rzeczywistości wirtualnej, w tym środowiska pracy dostosowanego do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Zadania naukowo-badawcze są realizowane w 17 specjalistycznych laboratoriach (m.in. badań sprawności sensorycznej i sprawności psychoruchowej, diagnozy i adaptacji psychospołecznej, oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego, fizjologii wysiłku,  modelowania warunków oświetleniowych, badań mechanicznych maszyn oraz środków transportu pionowego, technik bezpieczeństwa w systemach sterowania, rzeczywistości wirtualnej, badań nanoaerozoli i bioaerozoli, markerów mikrobiologicznych, audiometrii i badań akustycznych, badań zagrożeń elektromagnetycznych i elektrostatycznych), rozlokowanych na powierzchni 7000 m2. Podejmuje je zespół pracowników naukowych Instytutu – specjalistów w swoich dziedzinach, wzmocniony interdyscyplinarnym zespołem młodych badaczy.