Informacja Przewodniczącej RDS za okres swojej kadencji

Dnia 17 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP.

Dorota Gardias Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego podczas posiedzenia Komisji przedstawiła Informację o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres swojej kadencji, która upływa 23 października 2019 r. Zgodnie z art. 32 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z dnia 25 lipca 2015 r., Przewodnicząca Rady obligatoryjnie przedstawia Sejmowi i Senatowi corocznie, nie później niż do dnia 15 października, informację o działalności Rady za okres swojej kadencji. Informacja następnie jest podawana do wiadomości publicznej.

Pełny tekst Informacji jest dostępny po tym Linkiem.

Dorota Gardias Przewodnicząca RDS wskazała, że Rada Dialogu Społecznego spełnia istotną funkcję i z pewnością jest jednym z najważniejszych fundamentów demokratycznego państwa szanującego europejskie standardy dialogu społecznego. Podkreśliła, że możliwość dyskutowania o projekcie ustawy budżetowej, opiniowania tego projektu pozostaje istotnym uprawnieniem Rady. Naszym wspólnym sukcesem i zarazem wyzwaniem na przyszłość jest doprowadzenie do momentu, w którym uwagi zgłaszane przez partnerów społecznych będą brane pod uwagę. Jednocześnie przypomniała, że w 2019 r. Biuro Rady Dialogu Społecznego sporządziło Raport legislacyjny wraz z przykładami naruszeń zasad konsultacji aktów prawnych RDS za lata 2016-2018. Do Rady nie trafiają projekty poselskie w stopniu satysfakcjonującym. W następstwie raportu, Przewodnicząca wystąpiła do Marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego z prośbą o nowelizację Regulaminu Sejmu, który uwzględniałby potrzeby w zakresie partycypacji partnerów społecznych w ważnych projektach społeczno-gospodarczych. Podsumowując  Rada Dialogu Społecznego, bez względu na tarcia i momenty zaostrzonego sporu musi opierać się na silnych przekonaniach partnerów i rządu co do słuszności czy wręcz konieczności zabiegania i rozwoju trójstronnej formuły RDS.

Podczas dyskusji Senatorowie oraz przedstawiciele partnerów społecznych poruszyli m.in. następujące tematy:

  1. Negocjacje dot. zmian systemowych w oświacie w tym warunków pracy i płacy nauczycieli.
  2. Dalszy los kodeksu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy wypracowanego przez Komisję Kodyfikacją Prawa Pracy.
  3. Likwidacja limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tzw. trzydziestokrotność.
  4. Wykorzystywanie środków Funduszu Pracy niezgodnie z przeznaczeniem.
  5. Powrót do dyskusji nad zmianą Regulaminu Sejmu, który był proponowany przez Przewodniczącą RDS, podczas nowej kadencji Parlamentu.
  6. Pluralizm związkowy w służbach mundurowych.

Podsumowując posiedzenie Przewodniczący Komisji Mieczysław Augustyn wskazał, że Komisja rozpatrzyła „Informację o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres kadencji Pani Doroty Gardias, przewodniczącej Forum Związków Zawodowych”. Informacja zostanie przekazana Marszałkowi Senatu celem wniesienia przedmiotowego tematu do porządku obrad posiedzenia plenarnego Senatu, które odbędzie się 18 października 2019 r.