Dobry klimat dialogu regionalnego

Dnia 22 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego z przedstawicielami Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Pogłębienie współpracy pomiędzy RDS a WRDS powinno przyczynić się do promowania najlepszych rozwiązań społeczno-gospodarczych w regionach oraz promocji idei dialogu społecznego.

Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Elżbieta Rafalska dobrze oceniła proces budowania dialogu w regionach. Powiedziała, że  w nowej formule na poziomie regionalnym, dialog odgrywa ważną i rosnącą rolę. Po okresie zerwania dialogu w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych zostało przygotowane narzędzie ustawowe, które powstało w konsensusie, przy zgodzie partnerów społecznych (związków zawodowych, organizacji pracodawców) i strony rządowej. Prezydent Andrzej Duda, po dwu letnim okresie funkcjonowania ustawy o RDS, podjął się roli przygotowania oceny dotychczasowych warunków funkcjonowania Rady. Dnia 31 stycznia 2018 r. Prezydent skierował projekt nowej ustawy o RDS do Sejmu. Jednocześnie przypominała, że Prezydent Andrzej Duda w związku z rekonstrukcją  rządu powołał w skład RDS nowych przedstawicieli ze strony rządowej.

Celem wzmocnienia dialogu regionalnego, realizowanego przez Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego, w ramach nowej ustawy o RDS  doprecyzowano:

  • kompetencje WRDS, procedury głosowań, zasady finansowania ekspertyz i opinii oraz kosztów związanych z podróżami służbowymi i kosztów dojazdu na posiedzenia delegowanych członków WRDS, wykonujących zadania zlecone przez Prezydium WRDS;
  • w związku ze zwiększeniem ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, środków finansowych na funkcjonowanie WRDS w 2018 r., zwiększono również maksymalny limit wydatków będących skutkiem finansowym ustawy z dnia 27 sierpnia 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Przewodnicząca Elżbieta Rafalska przedstawiła również statystyki aktywności poszczególnych WRDS z których wynika, że w całej Polce odbyło się 76 posiedzeń Prezydiów, 86 posiedzeń plenarnych WRDS. Najaktywniejsze pod względem posiedzeń to WRDS w województwach: pomorskim, śląskim, lubelskim oraz łódzkim. Działalność i aktywność WRDS była także przedmiotem dyskusji w Senacie podczas prezentacji Sprawozdania z działalności RDS za 2015 i 2016 r. Jednocześnie podkreśliła, że aktywność WRDS zależy od wyzwań w regionie i jest kreowana w zależności od indywidualnych potrzeb członków.

Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreślił role dialogu regionalnego, wspomniał o wypracowanym przez WRDS Województwa Śląskiego dokumencie Pakt dla Śląska. Odniósł się także do kwestii wsparcia finansowania WRDS. Zbigniew Żurek Przewodniczący Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego RDS powiedział, że Zespół któremu przewodniczy jest dedykowany współpracy z WRDS. Zespół wypracował dobrą praktykę dot. zapraszania przedstawicieli WRDS na posiedzenia, zaapelował o dalszą współpracę w tym zakresie.

W dalszej części spotkania poszczególni reprezentanci WRDS wymienili się  doświadczeniami i poglądami, które miały służyć wzmocnieniu współpracy pomiędzy RDS i WRDS. Na posiedzeniach WRDS najczęściej pojawiały się tematy związane z ochroną zdrowia, edukacją, szkolnictwem zawodowym, regionalnymi tematami gospodarczymi. Dyskutowano także nad wykorzystaniem dodatkowych funduszy, które zostały  przekazane WRDS. Zaproponowano wykorzystanie środków np. na ekspertyzy, konferencje oraz promocję dialogu społecznego w regionie, aby dialog był bardziej rozpoznawalny wśród członków organizacji związkowych, organizacji pracodawców oraz innych obywateli województwa.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Elżbieta Rafalska; Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Zbigniew Żurek Przewodniczący Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego RDS; Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski; Zbigniew Hoffmann Wojewoda Wielkopolski; Violetta Porowska Wicewojewoda Opolski; przewodniczący WRDS oraz inni zaproszeni goście.