CIOP przedstawił propozycje zmian rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

W dniu 7 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS, podczas którego jednym z głównych tematów był projekt rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów przygotowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Partnerzy społeczni uzgodnili, że po okresie wewnętrznych konsultacji projekt zostanie zarekomendowany stronie rządowej do dalszych prac legislacyjnych.

Ponadto strona społeczna podjęła decyzję o kontynuowaniu prac nad dopuszczeniem w układach zbiorowych pracy zawieranych u pracodawcy użytkownika wydłużenia okresu zatrudnienia pracowników tymczasowych. Strona rządowa podkreśliła, że w przypadku porozumienia parterów społecznych jest otwarta na dialog w tym zakresie. Następnie NSZZ „Solidarność” przedstawiła informacje dotyczącej stanu prac nad tematem pracowników młodocianych. Przewodniczący Zespołu wyraził nadzieję, że końcowym etapem prac będzie przyjęcie uchwały Rady.  W dalszej kolejności członkowie Zespołu zaplanowani harmonogram prac na rok 2018. Tematem kolejnego posiedzenia będzie ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych – RODO.

W spotkaniu oprócz stałych członków Zespołu, wzięła udział także Danuta Koradecka – Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.