Projekt ustawy o rynku pracy

W dniu 29 czerwca 2018 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do konsultacji projekt nowej ustawy o rynku pracy. Proces konsultacji ma się zakończyć do końca września br.

21 sierpnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy, podczas którego szczegółowo omówiono zmiany zaproponowane w ustawie. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, resortu Inwestycji i Rozwoju oraz reprezentanci Publicznych Służb Zatrudnienia.

Według głównych założeń wprowadzane zmiany legislacyjne mają przyczynić się do uelastycznienia działania urzędów pracy, które ma przełożyć się na większą efektywność i skuteczność. Polityka rynku pracy musi odpowiadać na aktualne potrzeby stąd po 14 latach obowiązywania ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nowa propozycja resortu mówiła na posiedzeniu Podzespołu Ewa Flaszyńska Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Proponowane w projekcie zmiany dotyczą również  profilowania pomocy, wsparcia długotrwale bezrobotnych, wprowadzenia pożyczki na rozpoczęcie działalności dla polskich obywateli wracających do kraju oraz wzrostu wysokości zasiłku dla osób posiadających co najmniej 30 letni okres zatrudnienia do 130% wysokości zasiłku podstawowego. Ponadto dla pracodawców proponuje się wprowadzenie bonu ofertowego czy ułatwienie kontynuacji pracy cudzoziemców u tego samego pracodawcy.

Podczas posiedzenia omówiono cztery główne obszary: zmiany dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego, funkcjonowanie Rad Rynku Pracy, Instrumenty Rynku Pracy oraz kwestie Świadczeń Pieniężnych. Ponadto na wniosek Konfederacji Lewiatan dyskusja została poszerzona o kwestie związane z utworzeniem Funduszu Podnoszenia Kwalifikacji (FPK) i uzupełnienie przepisów projektowanej ustawy o rynku pracy o nowy instrument. Zaproponowany instrument ma przyczynić się do ograniczenia zjawiska tzw. luki kompetencyjnej.

Najważniejsze założenia propozycji:

  1. Środki Funduszu Podnoszenia Kompetencji będą pochodzić z obniżenia składki do Funduszu Pracy (z obecnych 2,45% – 1,75% trafia na FPK, 0,7 % na Fundusz Pracy) i ze środków własnych pracodawcy, który będzie zobowiązany do pokrycia 20% wydatków ponoszonych z FPK.
  2. Ze środków FPK będzie można finansować wyłączenie działania służące podnoszeniu kompetencji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawcy (możliwe byłoby również finansowanie podnoszenia kompetencji osobistych i interpersonalnych).
  3. Tworzenie FPK będzie dobrowolne dla wszystkich pracodawców, niezależnie od wielkości zatrudnienia, za wyjątkiem podmiotów postawionych w stan upadłości lub likwidacji, pracodawcy, którzy zdecydują się na utworzenie FPK nie będą mogli korzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
  4. Dopuszczalny okres wykorzystania środków gromadzonych w FPK wynosić będzie 2 lata, po tym okresie środki będą obligatoryjnie przekazywane do Funduszu Pracy.
  5. Zakłada się udział przedstawicieli pracowników w zarządzaniu środkami FPK poprzez obligatoryjne konsultacje z przedstawicielami pracowników w zakresie ustalenia celów wydatkowania środków FPK.
  6. Szacowana wielkość środków zgromadzonych na FPK w zależności od wielkości pracodawcy (jako podstawę szacunków przyjęto przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw), w zł. *

Uzgodniono, że do 29 sierpnia br.  partnerzy społeczni przekażą uwagi do omawianego tematu.

*źródło: Konfederacja Lewiatan