Zespół ds. funduszy europejskich RDS o Krajowym Planie Odbudowy

W dniu 4 listopada br. odbyło się spotkanie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego w formie wideokonferencji. Spotkanie zostało poświęcone kwestii założeń do Krajowego Planu Odbudowy.

Stronę rządową reprezentowała pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pan Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu, zgłoszeni przez partnerów społecznych eksperci oraz zaproszeni goście.

W pierwszej części posiedzenia pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak przedstawiła prezentację dotyczącą założeń Krajowego Planu Odbudowy oraz założeń do Umowy Partnerstwa. W swojej wypowiedzi wymieniła cele polityki spójności realizowane w Umowie Partnerstwa takie jak: „Bardziej inteligenta Europa”, „Bardziej przyjazna dla środowiska bezemisyjna Europa” oraz „Europa o silniejszym wymiarze społecznym”. W odniesieniu do Krajowego Planu Odbudowy przedstawiona prezentacja zawierała kwestie związane z Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) dotyczące spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE, łagodzenia społecznych oraz gospodarczych skutków kryzysu, wspierania reform i inwestycji. Zgodnie z przedstawionymi informacjami środki z RRF miałyby być przeznaczone na: edukację, walkę z ubóstwem, poprawę sytuacji na rynku pracy, zwiększenie spójności terytorialnej oraz osiągnięcie celu związanego z czystym i zrównoważonym transportem.

Partnerzy społeczni odnieśli się do kwestii przepływu informacji dotyczących Programów Operacyjnych i środków z RRF przeznaczonych na poprawę jakości edukacji. Podkreślono również wagę jak najszybszego przekazania środków Krajowego Planu Odbudowy na cel związany z edukacją w związku z pracą zdalną placówek szkolnych. W swoich wypowiedziach strona społeczna odniosła się do obszaru KPO obejmującego poprawę jakości rządzenia w kontekście wzmocnienia konsultacji publicznych oraz zwiększenia udziału partnerów społecznych w stanowieniu prawa.

Podczas kolejnej części spotkania partnerzy społeczni zwrócili uwagę na konieczność zdalnej realizacji części projektów unijnych oraz uszczegółowienia i uelastycznienia procedur związanych z ich realizacją ze względu na aktualne obostrzenia epidemiologiczne.