Budżet Państwa na Radzie Dialogu Społecznego

W dniu 30 września 2020 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Malinowskiego. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne związane z pandemią COVID-19 spotkanie miało formę hybrydową. Pozwoliło to na udział osobisty oraz zdalny poprzez wykorzystanie środków masowego przekazu.

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów przedłożył informacje dotyczące prognozowanych wielkości makroekonomicznych. Podniósł kwestie związane z pracami nad ustawą budżetową, projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, a także poinformował o przebiegu wykonania ustawy budżetowej za pierwsze półrocze 2020 roku. Zaznaczył, że ustawa budżetowa w obecnym kształcie nie uwzględnia reformy OFE. Podkreślił plany zamrożenia wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i asesorów. Oznajmił, że założenia strony rządowej są konserwatywne i istnieje możliwość prolongowania wydatków majątkowych z 2020 roku do listopada 2021 roku. 

Strona społeczna zwróciła uwagę na kwestie związane z Funduszem Pracy; Funduszem Wynagrodzeń; Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz Funduszem Rezerwy Demograficznej.  Strona pracodawców podkreśliła negatywny wpływ wprowadzenia planowanych opłat na sytuację przedsiębiorców, którzy starają się utrzymać rentowność firm w dobie kryzysu oraz zwróciła uwagę na wzrost liczby osób biernych zawodowo.

W posiedzeniu zabrał głos również Przewodniczący Zespołu Problemowego do spraw budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, Pan Jacek Męcina. Powiedział, że podczas ostatnich dwóch spotkań Zespołu podjęto szereg prac związanych z ustawą budżetową i ustawą okołobudżetową. Najbliżej osiągnięcia porozumienia strona społeczna była w kwestii Funduszu Pracy oraz Funduszu Celowego, ostatecznie jednak nie doszło do konsensusu.

W trakcie trwania obrad podjęto następujące uchwały:

-Uchwała nr 87 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie udzielenia przez państwo niezbędnej pomocy firmom transportowym.

-Uchwała nr 88 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie problemów branży spożywczej i turystycznej.

-Uchwała nr 89 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie redukcji zatrudnienia w administracji rządowej oraz możliwości wprowadzenia ograniczeń skutkujących mniej korzystnymi warunkami zatrudnienia pracowników niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy.

-Uchwała nr 90 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie problemów sektora motoryzacyjnego.

-Uchwała nr 91 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie projektu z dnia 15 września 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Dialogu Społecznego oraz zaproszeni goście. Stronę rządową reprezentowali: Pani Marlena Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Pan Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury; Pan Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Pan Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; Pan Jacek Żalek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Pan Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Pan Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Aktywów Państwowych. W posiedzeniu wzięli także udział Pani Agnieszka Lenartowicz-Łysik – Przedstawicielka Prezydenta RP; Pan Bogdan Drzastwa – Zastępca Głównego Inspektora Pracy oraz Pan Ryszard Kokoszczyński – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

W posiedzeniu plenarnym udziału nie wzięli członkowie Rady z ramienia NSZZ „Solidarność” i ZPP.