Informacje z Wrzesień 2020

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS

W dniu 29 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS. Spotkaniu przewodniczył Pan Henryk Nakonieczny, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentował Pan Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS

W dniu 28 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS, pod przewodnictwem Pana Wojciecha Ilnickiego, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentował Pan Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej

W dniu 24 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej. Spotkanie poświęcono m.in. redukcji zatrudnienia oraz zamrożeniu funduszu wynagrodzeń i uposażeń w Krajowej Administracji Skarbowej. W dyskusji stronę rządową reprezentowała Pani Magdalena Rzeczkowska, Szef KAS.

Czytaj więcej

Zespół ds. ubezpieczeń społecznych RDS o propozycji reformy ubezpieczeń społecznych

W dniu 22 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Podczas spotkania poruszono kwestie: objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym wszystkich świadczących lub wykonujących pracę oraz prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą proporcjonalnie takimi samymi obciążeniami składkowymi, emerytur stażowych oraz uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.

W pierwszej części spotkania pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej krótko przedstawił propozycje strony rządowej dotyczącą tematów do dyskusji z partnerami społecznymi na temat ewentualnych zmian w przepisach z zakresu obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Następnie strona pracowników i strona pracodawców zwróciła uwagę na dodatkowe kwestie, które powinny być przedmiotem debaty podczas kolejnego posiedzenia Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność stworzenia projektu nowelizacji, którego celem będzie oskładkowanie wszelkich form pozarolniczej działalności gospodarczej oraz rozwiązania dotyczące zbiegu tytułów do ubezpieczeń. W kontekście ewentualnych zmian zaproponowano także uwzględnienie nowych form świadczenia pracy.

Kolejną część posiedzenia poświęcono wyznaczeniu głównych kierunków prac nad zmianami legislacyjnymi w zakresie emerytur stażowych oraz emerytur pomostowych. Poruszono również problem związany z wypłatami dodatkowego zasiłku opiekuńczego w kontekście konieczności złożenia przez pracownika oryginału wniosku do pracodawcy.

Zmniejszenie zatrudnienia w sferze budżetowej

W dniu 21 września 2020 r. Zespół problemowy ds. usług publicznych RDS dyskutował nad rozwiązaniami związanymi ze zmniejszeniem zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz urzędach obsługujących członków Rady Ministrów. W spotkaniu stronę rządową reprezentowali: Pan Paweł Szrot- Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Iwona Michałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej

Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy o problemach branży spożywczej, hotelarskiej i gastronomicznej

10 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS w formie wideokonferencji. Spotkanie poświęcono zapowiadanej przez stronę rządową reformie administracji publicznej oraz problemom branży spożywczej.

W posiedzeniu stronę rządową reprezentowali Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Alina Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Minister Michał Dworczyk przedstawił plan reformy administracji publicznej. Poinformował partnerów społecznych o prowadzonych we wszystkich ministerstwach analizach dotyczących zakresu ich kompetencji. Wskazał także na konieczność optymalizacji pracy administracji publicznej, jednocześnie deklarując stopniowe wprowadzanie zmian.

Strona pracowników negatywnie zaopiniowała planowaną reformę administracji publicznej powołując się na prognozy wzrostu wskaźnika bezrobocia.

W trakcie dyskusji odniesiono się do problemów, z jakimi borykają się w związku z pandemią koronawirusa branże: spożywcza, hotelarska i gastronomiczna. W tej kwestii partnerzy społeczni zwrócili uwagę na konieczność podjęcia rozmów we właściwym Trójstronnym Zespole Branżowym. Jednocześnie ustalono wstępny zarys procedowania nad Stanowiskiem strony pracowników i strony pracodawców Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego w sprawie problemów branży spożywczej i turystycznej.

Członkowie Zespołu odnieśli się również krótko do propozycji zmiany wcześniej przyjętego Stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego w sprawie udzielenia przez państwo niezbędnej pomocy firmom transportowym. Uzgodniono, iż zostanie ono poddane ponownemu głosowaniu.

Kontynuacja debaty Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych na temat projektu budżetu państwa na rok 2021

Podczas posiedzenia Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego w dniu 8 września 2020 r. kontynuowano dyskusję rozpoczętą podczas spotkania w dniu 4 września 2020 r. na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2021 oraz projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.  

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów, Sekretarz Stanu Sebastian SKuza oraz przedstawicielka Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Podsekretarz Stanu Barbara Socha odnieśli się do pytań, które zgłosiła strona pracodawców i strona pracowników Zespołu. Strona rządowa, zgodnie z wnioskiem partnerów społecznych, omówiła między innymi kwestie dotyczące: wysokości składki na Fundusz Pracy, środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2021 roku, likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych, środków przeznaczonych na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz wzrostu wymiaru składki na Fundusz Solidarnościowy. Partnerzy społeczni nie wypracowali wspólnego stanowiska w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2021.

W dalszej części spotkania omówiono dodatkowe kwestie związane z projektem ustawy z dnia 29 lipca 2020 r.  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych o projekcie budżetu państwa na rok 2021

W dniu 4 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w formie wideokonferencji. Zespół pracował nad projektem ustawy budżetowej na rok 2021. Debatowano także na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Przedstawicielami strony rządowej w posiedzeniu byli Iwona Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Jako pierwszy zabrał głos Wiceminister Sebastian Skuza. Zadeklarował, że strona rządowa projektując ustawę budżetową na 2021 rok wzięła pod uwagę wszystkie zmiany spowodowane pandemią COVID-19. Zaznaczył, że zabezpieczono środki na wydatki będące kontynuacją poprzednich zobowiązań oraz na podejmowanie nowych działań. Wiceminister wymienił planowane operacje związane ze zwiększeniem w przyszłym roku środków na finansowanie ochrony zdrowia, które wyniosą 5,3% PKB. Ponadto wskazał na zwiększenie wydatków na obszary szkolnictwa wyższego i nauki oraz waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2021 r. Przewidywał, że wskaźnik poziomu rejestrowanego bezrobocia podniesie się z 5,2% (grudzień 2019 r.) do 8,0% na koniec 2020 r. i w dalszej kolejności osiągnie 7,5% pod koniec 2021 r. Poinformował o planowanym o 3,4 %. wzroście przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wskazał, że poziom dochodów budżetu państwa w 2021 r. będzie uzależniony od powrotu gospodarki na ścieżkę wzrostu. W prognozie dochodów uwzględniono m.in. planowaną zmianę – estoński CIT.

Wiceminister Iwona Michałek przekazała informację parterom społecznym o zabezpieczeniu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej funduszy na kompleksową realizację działań oraz na zaplanowaną kontrolę progów dochodowych z pomocy społecznej w ramach wydatków na 2021 r.

Podczas posiedzenia Zespołu partnerzy społeczni poruszali w rozmowie problemy związane z planowanymi oszczędnościami w administracji publicznej oraz związanymi z tym zwolnieniami pracowników. Ponadto poruszono kwestie Funduszu Pracy, środków na przewidywaną w 2021 r. weryfikację progów dochodowych z pomocy społecznej oraz środków na PPK i podwyżki dla kadry pedagogicznej.

W następnej kolejności dyskutowano nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Jako główny cel projektu zakładana jest realizacja zapowiedzi deklarowanej przez Rząd, w sprawie zaimplementowania systemu opodatkowania, którego zadaniem jest wspieranie mniejszych przedsiębiorstw. Głównymi odbiorcami są podmioty szczególnie dotknięte problemami związanymi z płynnością finansową.

Partnerzy społeczni ustalili, że dyskusja będzie kontynuowana podczas kolejnego posiedzenia Zespołu, które zostało zaplanowane na dzień 8 września br.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support