Informacje z Październik 2019

Kształtowanie wysokości wynagrodzeń nauczycieli w perspektywie roku 2020

Dyskusja na temat kształtowania wynagrodzeń nauczycieli była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS w dniu 29 października 2019 roku. Stronę rządową reprezentował Pan Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej

Andrzej Malinowski Przewodniczącym RDS

Uprzejmie informujemy, że w kolejnym roku przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego objęła strona pracodawców, która jako organizacje przewodniczącą wskazała Pracodawców RP.

Funkcje przewodniczącego Rady pełnić będzie Pan Andrzej Malinowski Prezydent Pracodawców RP.

Ustawa o radzie dialogu społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, art. 32 stanowi, że Przewodniczącym Rady jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników i strony pracodawców, wskazany przez daną stronę i będący członkiem Rady, oraz strony rządowej, wskazany przez Prezesa Rady Ministrów spośród członków Rady Ministrów będących w składzie Rady. Wybór kolejności przewodniczenia Radzie uzgadniają strony Rady.

Najważniejsze kierunki działań na rzecz poprawy konkurencyjności branży hutniczej

W dniu 14 października 2019 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Zostało ono poświęcone omówieniu propozycji stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Zespołu w sprawie działań na rzecz poprawy konkurencyjności krajowej branży hutniczej.

Podczas spotkania Andrzej Malinowski Przewodniczący Zespołu przedstawił założenia projektu stanowiska. Odniósł się również do omawianych poprzednio czynników krajowych oraz europejskich wpływających na sytuację przemysłu ciężkiego.

W czasie debaty partnerzy społeczni zarekomendowali między innymi włączenie do stanowiska kwestii takich jak: dostosowanie unijnych narzędzi ochrony handlu przed nieuczciwą konkurencją w przemyśle ciężkim spoza UE, obniżenie stawek za przesył i dystrybucję energii elektrycznej dla odbiorców energochłonnych, prowadzenie działań służących obniżeniu hurtowych cen energii elektrycznej, zwiększenie wsparcia finansowego dla pracodawców oraz wprowadzenie zachęt finansowych dla samorządów w celu rozwoju szkolnictwa zawodowego, w tym w zawodach technicznych.

Po wskazaniu przez stronę pracodawców i stronę pracowników swoich uwag, partnerzy społeczni zdecydowali o korespondencyjnym głosowaniu nad omówionym stanowiskiem.

Informacja Przewodniczącej RDS za okres swojej kadencji

Dnia 17 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP.

Dorota Gardias Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego podczas posiedzenia Komisji przedstawiła Informację o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres swojej kadencji, która upływa 23 października 2019 r. Zgodnie z art. 32 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z dnia 25 lipca 2015 r., Przewodnicząca Rady obligatoryjnie przedstawia Sejmowi i Senatowi corocznie, nie później niż do dnia 15 października, informację o działalności Rady za okres swojej kadencji. Informacja następnie jest podawana do wiadomości publicznej.

Pełny tekst Informacji jest dostępny po tym Linkiem.

Dorota Gardias Przewodnicząca RDS wskazała, że Rada Dialogu Społecznego spełnia istotną funkcję i z pewnością jest jednym z najważniejszych fundamentów demokratycznego państwa szanującego europejskie standardy dialogu społecznego. Podkreśliła, że możliwość dyskutowania o projekcie ustawy budżetowej, opiniowania tego projektu pozostaje istotnym uprawnieniem Rady. Naszym wspólnym sukcesem i zarazem wyzwaniem na przyszłość jest doprowadzenie do momentu, w którym uwagi zgłaszane przez partnerów społecznych będą brane pod uwagę. Jednocześnie przypomniała, że w 2019 r. Biuro Rady Dialogu Społecznego sporządziło Raport legislacyjny wraz z przykładami naruszeń zasad konsultacji aktów prawnych RDS za lata 2016-2018. Do Rady nie trafiają projekty poselskie w stopniu satysfakcjonującym. W następstwie raportu, Przewodnicząca wystąpiła do Marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego z prośbą o nowelizację Regulaminu Sejmu, który uwzględniałby potrzeby w zakresie partycypacji partnerów społecznych w ważnych projektach społeczno-gospodarczych. Podsumowując  Rada Dialogu Społecznego, bez względu na tarcia i momenty zaostrzonego sporu musi opierać się na silnych przekonaniach partnerów i rządu co do słuszności czy wręcz konieczności zabiegania i rozwoju trójstronnej formuły RDS.

Podczas dyskusji Senatorowie oraz przedstawiciele partnerów społecznych poruszyli m.in. następujące tematy:

  1. Negocjacje dot. zmian systemowych w oświacie w tym warunków pracy i płacy nauczycieli.
  2. Dalszy los kodeksu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy wypracowanego przez Komisję Kodyfikacją Prawa Pracy.
  3. Likwidacja limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tzw. trzydziestokrotność.
  4. Wykorzystywanie środków Funduszu Pracy niezgodnie z przeznaczeniem.
  5. Powrót do dyskusji nad zmianą Regulaminu Sejmu, który był proponowany przez Przewodniczącą RDS, podczas nowej kadencji Parlamentu.
  6. Pluralizm związkowy w służbach mundurowych.

Podsumowując posiedzenie Przewodniczący Komisji Mieczysław Augustyn wskazał, że Komisja rozpatrzyła „Informację o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres kadencji Pani Doroty Gardias, przewodniczącej Forum Związków Zawodowych”. Informacja zostanie przekazana Marszałkowi Senatu celem wniesienia przedmiotowego tematu do porządku obrad posiedzenia plenarnego Senatu, które odbędzie się 18 października 2019 r.

Wektor Nadziei dla Rady Dialogu Społecznego

Wektorem 30-lecia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej została uhonorowana Rada Dialogu Społecznego.

Wręczono też Wektora Specjalnego, którego otrzymał prof. dr hab. Henryk Skarżyński. Galę wręczenia nagród poprzedziła międzynarodowa konferencja. Patronat Honorowy nad jubileuszem 30-lecia Pracodawców RP objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

– Mijające trzy dekady udowodniły, że samorządy to najlepsza i najefektywniejsza forma administracji publicznej. Jubileusz 30-lecia to znakomita okazja, by samorządom podziękować – powiedział rozpoczynając uroczystość wręczenia Wektorów Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. – Samorządy zawsze były najbliżej ludzi i przedsiębiorczości. Dbały o nasze „małe ojczyzny” najlepiej jak to możliwe. Walczyły o pokonanie przeszkód na drodze rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – stwierdził.

W kategorii Samorządów Województw, Wektory 30-lecia otrzymały samorządy Mazowsza oraz Pomorza. W kategorii Metropolii i Miast powyżej 500 tys. – samorządy Łodzi oraz Wrocławia, a w kategorii Gmin Miejskich oraz Miejsko-Wiejskich – Nowa Sól. Wszystkie uhonorowane samorządy zostały nagrodzone za „szczególne osiągnięcia w tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości”.

Kapituła nagród Wektorów 30-lecia Pracodawców RP przyznała także Wektora Nadziei – dla Rady Dialogu Społecznego. Odebrała go Dorota Gardias, Przewodnicząca Rady. „Z nadzieją, że stanie się wzorcem, że nada właściwy kierunek relacjom między rządem a stroną społeczną oraz że wyznaczy standardy nowoczesnego i partnerskiego dialogu” – napisano w laudacji.

„Za pomoc tysiącom osób cierpiącym z powodu wad słuchu, która zmieniła ich życie na lepsze. Za opracowanie metod tak pionierskich i tak skutecznych, że stały się one wzorcem dla lekarzy na całym świecie” – Wektora Specjalnego otrzymał profesor dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, światowej sławy specjalista chorób słuchu, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz twórca Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach.

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z okazji 30-lecia Pracodawców RP odczytał podczas otwarcia gali minister Paweł Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Poprzedziła ją międzynarodowa konferencja „Pracodawcy Europy Środkowej i Wschodniej. Trzydzieści lat doświadczeń i przyszłość”, zorganizowana na Zamku Królewskim w Warszawie. Zgromadziła przedstawicieli wielu krajów Europy, zwłaszcza Środkowo-Wschodniej, które razem z Polską 30 lat temu rozpoczęły proces transformacji.

– Patrzyliśmy wtedy w przyszłość, widząc tytaniczne wyzwania – powiedział otwierając konferencję Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. – Mieliśmy w sercach wiarę, a w rękach siłę. Po 30 latach mamy teraz więcej siwych włosów, ale możemy powiedzieć, że daliśmy radę. Zrobiliśmy to, czego wymagał od nas historyczny moment w dziejach Polski. Dokonaliśmy gospodarczej transformacji. To wspólne dzieło pracodawców i pracowników. Każdy, kto po 1989 roku przyczynił się do rozwoju gospodarczego Polski, może dziś poczuć się dumny – podkreślił.

– Polska przeszła rewolucyjna przemianę. To historia wielkiego sukcesu na miarę Europy. Pracodawcy RP mogą być dumni, że stworzyli cenioną organizację i zaczynając „od zera” przeprowadzili zmiany w kraju – powiedział Prezydent Międzynarodowej Organizacji Pracy (IOE) Erol Kiresepi. – Sukces Polski to również sukces waszej organizacji. Dziękujemy za zaangażowanie na forach międzynarodowych, w tym w ramach grupy B20 – zaznaczył.

Sukces polskiej transformacji chwalił też Phill O’Reilly, Prezydent Business at OECD. – Pracodawcy RP odegrali kluczową rolę w przejściu od gospodarki centralnej do rynkowej – powiedział.

– Nasz kraj bardzo się zmienił i jest co świętować, ale z umiarem i patrząc na to, co czeka nas w najbliższym czasie – zaznaczył w swoim wystąpieniu Jacek Krawczyk, Prezydent Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES). – Widzimy wewnątrz UE coraz więcej tendencji protekcjonistycznych i to jest coś, czemu musimy się przeciwstawić. Gratuluję Pracodawcom RP roli, jaka odegrali dotąd. Wzywam wszystkich do współpracy, Bruksela bez naszego głosu nie będzie tak efektywna, jak powinna – zakończył.

W części panelowej zorganizowano osiem debat dotyczących zarówno analizy minionych trzech dekad, jak i spojrzenia w przyszłość. W panelu „Rozwój gospodarki rynkowej, rozwój przedsiębiorczości, powstanie niezależnych organizacji pracodawców” Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Bank Polski SA przypomniał, że 30 lat temu w Polsce nie było kapitału, nie było dostępu do finansowania zagranicznego, a poziom innowacji był niski. – Dziś zbudowaliśmy kapitał, mamy nieograniczone możliwości finansowania, ale nadal mamy niski poziom innowacji – zauważył prezes Jagiełło.

– Wbrew powszechnym opiniom, „szklany sufit” dla kobiet na rynku pracy nadal istnieje, a rolą liderek biznesu jest jak najszybsze zlikwidowanie tej bariery – powiedziała Wioletta Kandziak, dyrektor wykonawcza ds. kadr w PKN Orlen, podczas panelu „Kobiety sukcesu. Doświadczenia i wyzwania kolejnych lat”.

W ostatnim panelu pt. „Biznesowy cel XXI wieku – neutralność klimatyczna” wzięli m.in. udział Wiceminister Środowiska, Prezydent COP24 Michał Kurtyka oraz Wiceminister Energii Tomasz Dąbrowski. Wiceminister Kurtyka przypomniał, że dotychczasowe rozumienie neutralności klimatycznej jako kwestii energetyczno-klimatycznych stało się niepełne. Doszły do nich obszary transportowa oraz rolnicza co wymusza dodatkowe działania. W dyskusji podniesiono też wątek niezbędnych analiz, które muszą poprzedzić decyzje dot. np. odejścia od węgla w energetyce. – W związku ze zmianami mogą zniknąć całe gałęzie przemysłu. Jeśli wyeliminujemy węgiel, coś musi w jego miejsce powstać – powiedział wiceminister Dąbrowski. – Nie ma jednej ścieżki rozwoju i zmian, które byłyby dostosowane do wszystkich krajów członkowskich UE.

Partnerem strategicznym jubileuszu był PKN Orlen, nowoczesny gracz na rynku paliw i energetyki, największa firma w Europie Środkowo-Wschodniej, notowana w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, Platts TOP250 czy Thomson Reuters TOP100. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, w Kanadzie i na Słowacji.

Partnerami głównymi jubileuszu byli Provident oraz Profbud. Partnerami 30-lecia Pracodawców RP byli: Coca-Cola HBC Polska, Enea, Grupa Luxmed, Impel Group, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie, Murapol, Orange Polska, Pfizer, PGE Narodowy, PKO Bank Polski, Strabag, Terma Bania oraz VIVUS Finance.

(Źródło: Pracodawcy RP)

Sytuacja polskiej tranplantologii

Na wniosek Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. ochrony zdrowia temat polskiej transplantologii został przekazany do kompleksowego przeanalizowania na forum Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiciele TZB ds. ochrony zdrowia zwracali uwagę przede wszystkim na malejącą liczbę potencjalnych dawców, aspekty finansowe transplantologii, kierunki wydatkowania środków budżetowych z narodowego programu medycyny transplantacyjnej, konieczność systematycznego nowelizowania ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, tak aby ustawa odpowiadała aktualnemu stanowi wiedzy medycznej, potrzebę stworzenia w szpitalach korzystnego środowiska pracy dla koordynatorów transplantacyjnych, a także intensyfikowanie działań na rzecz zwiększania świadomości społecznej.

Czytaj więcej

Europejski Filar Praw Socjalnych i 108 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. międzynarodowych RDS w dniu 3 października 2019 roku poświęcono realizacji zasad i praw Europejskiego Filara Praw Socjalnych oraz 108 Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, która odbyła się w dniach 10 – 21 czerwca 2019 r. w Genewie.

Podczas posiedzenia Zespołu problemowego przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowali sposób opracowywania dokumentu „Realizacja zasad i praw Europejskiego Filara Praw Socjalnych”, który opublikowano pod koniec lipca 2019 r. Wskazano na szeroki zakres tematyczny dokumentu oraz współpracę przy jego tworzeniu z innymi resortami. Podkreślono, że planowane jest cykliczne aktualizowanie dokumentu.

Partnerzy społeczni wskazali obszary przedstawione w wymienionym raporcie, które powinny być szczególnie wzięte pod uwagę w dyskusji. Były to między innymi kwestie: ochrony socjalnej, równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, warunków zatrudnienia, aktywnego starzenie się, bilansu migracyjnego.

Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej przestawili również przebieg 108 Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy. Przekazali najważniejsze informacje wynikające z dyskusji przeprowadzonej w trakcie sesji plenarnej Konferencji, podczas której poruszono między innymi problematykę związaną z przyszłością pracy.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support