Informacje z Wrzesień 2019

Andrzej Radzikowski Przewodniczącym OPZZ

Przewodniczący Andrzej Radzikowski posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne na kierunku matematyka i informatyka nauczycielska. W swojej zawodowej karierze pełnił zarówno rolę pracownika jak i pracodawcy. Był nauczycielem i dyrektorem szkoły. Sprawował także kierownicze funkcje w administracji państwowej.
We wszystkich miejscach pracy dał się poznać jako bardzo dobry kolega dbający o właściwą atmosferę pracy oraz sprawny i kompetentny organizator. W swoim zawodowym życiorysie ma też udany epizod w działalności biznesowej, która dostarczała mu wiedzy i umiejętności z zakresu kierowania firmą, dokonywania analiz finansowych oraz stosowania prawa gospodarczego.

Posiada duże doświadczenie w działalności związkowej. W Związku Nauczycielstwa Polskiego, do którego należy od 1978 roku, przeszedł wszystkie szczeble organizacyjne od Prezesa Ogniska, poprzez Prezesa Oddziału i Okręgu do członka Prezydium Zarządu Głównego. W tej działalności dał się poznać jako człowiek wrażliwy na ludzkie problemy, konsekwentnie zabiegający o realizację programu i idei związków zawodowych. Był organizatorem i uczestnikiem wielu akcji protestacyjnych. Dał się też poznać jako sprawny negocjator zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym. Posiada dużą umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Systematycznie pogłębia swoją wiedzę, a zdobytym doświadczeniem i umiejętnościami chętnie dzieli się z innymi. Był organizatorem i prowadzącym na wielu szkoleniach. Przygotował liczne publikacje do prasy, występował w mediach.
W strukturach OPZZ pełni funkcje od 1994 roku. Między innymi jako członek Rady OPZZ, a w kadencji 2002-2006 członek Prezydium OPZZ. VIII Kongres OPZZ to już szósty, w którym brał udział.

Za swoją pracę zawodową i działalność społeczną był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Otrzymał między innymi: Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż za zasługi dla ZHP, Złotą Honorową odznakę ZMW, Złotą Odznakę ZNP.

Źródło strona internetowa OPZZ

Nowi członkowie Rady Dialogu Społecznego

Dnia 20 września 2019 r. Prezydent RP Pan Andrzej Duda powołał nowych członków w skład Rady Dialogu Społecznego: Pana Mariusza Kamińskiego – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pana Witolda Michałka – członka Business Centre Club.

fot. Igor Smirnow, KPRP

Europejski wymiar dialogu społecznego

W dniach 18 do 19 września 2019 r. w Gdańsku odbyło się Seminarium współorganizowane przez Radę Dialogu Społecznego oraz Eurofound. Tematem Seminarium było wsparcie budowania zaangażowania oraz udziału partnerów społecznych w trójstronnym kształtowaniu polityki publicznej.

Eurofound jest agencją trójstronną UE zapewniająca wiedzę, która pomaga kształtować politykę społeczną, politykę zatrudnienia oraz politykę rynku pracy. Seminarium było częścią projektu, którego celem jest wsparcie pracy partnerów społecznych i strony rządowej w zakresie promowania dialogu społecznego i ich wspólnych starań na rzecz dalszego wzmocnienia dialogu społecznego na poziomie UE i krajowym. Pierwsze Seminarium odbyło się w Rydze w dniach 2-3 lipca 2019 r., debata obejmowała zagadnienia związane z dialogiem branżowym. Kolejne w Gdańsku było poświęcone dialogowi trójstronnemu i kształtowaniu polityki publicznej.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci ze strony pracowników/pracodawców/rządu z Polski, Grecji, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Litawy, Łotwy i Estonii oraz Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Organizacji Pracy, BusinessEurope oraz SMEunited.

Kilka tematów, które były poruszone podczas Seminarium:

– pozytywne i negatywne elementy efektywnego dialogu na poziomie krajowym, oraz próba wypracowania rekomendacji dla państw członkowskich w tym zakresie;

– pozytywne i negatywne elementy związane ze skutecznym zaangażowaniem się w kształtowanie polityki publicznej w tym w Semestr Europejski oraz jakie elementy należy potraktować jako priorytetowe;

– jakie działania mogą podjąć organizacje i instytucje, które uczestniczyły w Seminarium;

– jakie działania powinny zostać podjęte na poziomie krajowym oraz europejskim;

– rola Eurofound we wspieraniu partnerów społecznych.

Rekomendacje wypracowane podczas Seminarium znajdą się w dokumencie opublikowanym przez Eurofound w listopadzie br. Zachęcamy do zapoznania się z dotychczasowymi raportami i analizami, które zostały opracowane przez Eurofound i Międzynarodową Organizację Pracy.

Projekt ustawy budżetowej i problemy przemysłu ciężkiego na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego

Dnia 18 Września 2019 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Doroty Gardias. Podczas posiedzenia odbyła się debata na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2020, omówiono długoterminowe wyzwania dla hutnictwa i przemysłu ciężkiego oraz przeprowadzono dyskusję o projekcie rządowego dokumentu „Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (z uwzględnieniem prac zainicjowanych w roku 2018)”.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Dialogu Społecznego oraz zaproszeni goście.

Debatę zapoczątkował Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, przedstawiając prezentację na temat wyzwań dla hutnictwa i przemysłu ciężkiego. Jako główne problemy sektora wymienił: rosnące ceny emisji CO2, konkurencyjne ceny surowców spoza Unii Europejskiej oraz rosnące ceny energii elektrycznej. Zgodnie z ustaleniami Rady, kwestia problemów hutnictwa i przemysłu ciężkiego została skierowana do Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

W kolejnej części spotkania Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za budżet przedstawił projekt Ustawy budżetowej na rok 2020. Zgodnie z przekazanymi informacjami, przyszłoroczny budżet ma być zrównoważony. Wiceminister finansów zwrócił uwagę na działania państwa ukierunkowane na uszczelnienie systemu podatkowego, malejące bezrobocie oraz rosnące transfery socjalne. Henryk Nakonieczny Przewodniczący Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego poinformował, że stronie społecznej nie udało się wypracować wspólnego stanowiska do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok. Najważniejsze kwestie poruszane przez partnerów społecznych w tym temacie to: wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do 2,6 tys. zł oraz wzrost stawki godzinowej do 17 zł za godzinę, koszty realizacji programów społecznych.

W trakcie rozmów dotyczących planowanych finansów poruszano także sprawę górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wskazano, że zniesienie górnego limitu składek może przyczynić się do spowolnienia wzrostu inwestycji w kraju, z uwagi na znaczny wzrost kosztów utrzymania pracowników. Zwrócono także uwagę na zwiększenie deficytu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jako konsekwencję naliczania wysokich emerytur, nieproporcjonalnych do przychodów Funduszu.

Ostatnia część sesji plenarnej objęła dyskusję na temat kierunków polityki państwa wobec pielęgniarstwa i położnictwa. Założenia projektu dokumentu rządowego dotyczącego wskazanego tematu omówiła Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Podczas posiedzenia przyjęte zostały trzy uchwały: Uchwała nr 35 Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wpisu mediatorów na listę ustaloną przez ministra właściwego do spraw pracy w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi i organizacjami pracodawców reprezentatywnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, Uchwała nr 73 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia  18 września 2019 r. w sprawie utworzenia Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji, Uchwała nr 83 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego
z dnia 18 września 2019 r. w sprawie rekomendacji rozpoczęcia prac nad zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Nowy członek Prezydium RDS

Uprzejmie informujemy, że BCC nominowało Pana Łukasza Bernatowicza, na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego .

Projekt budżetu państwa

Dnia 5 września 2019 r. Zespół ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS rozpatrzył projekt ustawy budżetowej na 2020 r.

W trakcie posiedzenia dyskutowano o wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, realizacji podwyżek w tym w państwowej sferze budżetowej oraz wysokości płacy minimalnej w 2020 r.

Jednocześnie w trakcie dyskusji zwrócono uwagę na zmiany dot. systemu ubezpieczeń społecznych: zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (trzydziestokrotność); przebudowa modelu funkcjonowania OFE; uszczelnienie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe; skutki działań w zakresie uszczelnienia ściągalności składek (efekty wprowadzenia e-składki, poprawa odzyskiwania zaległych składek, efekty wprowadzenia elektronicznych zwolnień lekarskich). Temat trzydziestokrotności był szczegółowo omawiany przez partnerów społecznych, ze względu na negatywne skutki w tym społeczne, które może wywołać. Jednocześnie podkreślano potrzebę zmiany mechanizmu waloryzacji emerytur i rent, ponieważ do tej pory emeryci i renciści w niedostatecznym stopniu uczestniczyli we wzroście gospodarczym.

Jednocześnie strona społeczna otrzymała zapewnienie dot. zwiększenia wydatków z państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z kwoty 3 mld 300 tys. do kwoty 2 mld 600 tys. zł. jest to wyraz realizacji postulatów środowiska pracodawców, którzy uważają, że środki na poziomie 3 mld 300 tys. zł były niewystarczające. Zachodzi potrzeba dofinansowania do wynagrodzeń pracowników ze schorzeniami specjalnymi.

Ostatecznie strona pracowników i pracodawców nie wypracowano projektu wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2020.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support