Kondycja przemysłu hutniczego w Polsce

W dniu 22 lipca br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS. W spotkaniu wzięli udział m.in.: Pan Marcin Ociepa – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, przedstawiciele Ministerstwa Energii oraz Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wniosek OPZZ dot. omówienia aktualnej kondycji przemysłu hutniczego na przykładzie sytuacji w spółce ArcelorMittal Poland S.A.

Spółka ArcelorMittal Poland S.A. zapowiedziała tymczasowe wstrzymanie prac wielkiego pieca oraz stalowni w swoim krakowskim oddziale. W związku z tym OPZZ wystosowało wniosek do Andrzeja Malinowskiego Przewodniczącego Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy o zwołanie posiedzenia celem omówienia problemów funkcjonowania sektora stalowego.

Strona pracowników wskazała na bezpośrednie przyczyny pogorszenia sytuacji w hutnictwie, czyli wzrost kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz energii elektrycznej i konkurencyjność cen stali importowanej do kraju. Opisane zostały również skutki społeczne tymczasowego wstrzymania wyżej wskazanych prac w ArcelorMittal Poland S.A. W podsumowaniu strona pracowników zaznaczyła, iż ich zdaniem, nie ma konieczności wprowadzania aż tak radykalnych oszczędności.

Przedstawiciele Zarządu ArcelorMittal Poland S.A. oraz Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w swojej prezentacji potwierdzili przyczyny kryzysu sektora stalowego wymienione przez pracowników. W prezentacji znalazły się także postulaty branży hutniczej stawiane wobec Rządu. Szef Biura Dialogu Społecznego ArcelorMittal Poland S.A. zapewnił, że osoby zatrudnione w spółce zostaną przeniesione do jej innych oddziałów.

Przewodniczący Zespołu podsumował aktualną sytuację w przemyśle hutniczym. Zarekomendował wypracowanie porozumienia między pracownikami i pracodawcą opisywanej spółki, a także wskazał na konieczność udziału Rządu w poprawie funkcjonowania sektora stalowego. Odniósł się także do uchwały nr 8 strony pracowników i strony pracodawców z 7 kwietnia 2016 roku w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego, która zawiera szereg rekomendacji dotyczących podejmowanego na posiedzeniu problemu. Przewodniczący zaproponował również przeprowadzenie analizy wykorzystania wyżej wskazanej uchwały przez stronę rządową oraz  jej uzupełnienie o dodatkowe kwestie.

Rekomendacja zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

W kolejnej części spotkania odniesiono się do wcześniejszych prób wypracowania stanowiska strony pracowników i strony pracodawców w kwestii rekomendacji rozpoczęcia prac nad zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przedstawicielka Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przedstawiła wyliczenia dotyczące dotacji budżetowej. Wskazała jednak na konieczność zwrócenia się w sprawie uwzględnienia kosztów wzrostu w budżecie państwa do Ministerstwa Finansów. W dyskusji uwzględniono także stanowisko Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, które nie wskazuje na negatywne skutki wprowadzenia zmian proponowanych przez NSZZ „Solidarność”. W tej kwestii Zespół podjął decyzję o przyjęciu stanowiska zawartego w projekcie uchwały nr 83 poprzez procedurę obiegowego głosowania.